Servei Psiquiatria i Psicologia Hospital Universitari Dexeus

Avís Legal - Política de Privadesa

El present avís legal estableix les condicions d'ús de el site web psiquiatriapsicologia-dexeus.com, en compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Informació general
La informació present en la web no remplaza si no complementa la relació mèdic-pacient i en cas de dubte es consulti amb el metge de referència.

Aquest site Web d'accés lliure i gratuït ha estat dissenyat per donar a conèixer a tots els usuaris de la xarxa, informació, activitats i serveis, que es presten en l'empresa PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L – Aquesta web, pertany a PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L amb el CIF B62699384, que actua com a titular i a la qual li correspon les següents dades pròpies: Adreça: C/ Sabino Arana 5-19. Consultes Externes, planta 3. 08028 BARCELONA. Contacto Tel. (+34) 93 205 85 11 Fax (+34) 93 205 85 12. Correu: psiquiatria.dex@usphospitales.com. A més està inscrita en el registre mercantil de Barcelona amb les dades de tom 34281, foli 0140 i fulla /dup 241632.

PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L disposa de totes les autoritzacions i permisos administratius per a la seva activitat.

L'accés a el site Web atribueix la condició d'Usuari i implica el coneixement i l'acceptació plena i sense reserves, per part del mateix, de totes i cadascuna de les condicions, termes i advertiments legals inclosos en aquest Avís legal. Així mateix l'Usuari respectarà les altres instruccions quant a l'ús contingudes en aquesta pàgina web.

PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L es reserva, conforme a la legislació vigent, el dret de limitar total o parcialment, suspendre o cancel·lar l'accés a les seves pàgines Web en qualsevol moment, de forma total o parcial.

Sobre l'accés a aquesta web
L'accés a aquest Website és responsabilitat exclusiva de l'Usuari i això no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L i l'usuari.

L'usuari es compromet a ser el responsable de tot quant realitzi en aquest lloc.

L'usuari declara sota la seva responsabilitat ser major d'edat i tenir capacitat legal per operar a la pàgina Web. Per accedir a la informació continguda en el lloc Web i fer ús dels serveis oferts, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals.

Sobre els continguts de la web
Les dades, textos, informacions, gràfics o vincles publicats en la Web, són recopilats amb efectes merament informatius per a totes aquelles persones interessades en els mateixos sense que, el seu accés, generi relació comercial, contractual o professional entre els Usuaris i l'empresa.

En cas de discrepància entre la informació continguda en el lloc Web i la continguda en altres documents en suport no informàtic, s'acceptarà les condicions d'aquests últims.

L'empresa es reserva el dret de modificar els continguts, l'estructura i disseny del domini Web unilateralment sense previ avís i quan ho consideri oportú, així com modificar o eliminar els seus serveis i condicions d'accés i/o utilització.

Els enllaços i hipertext que, si escau, possibilitin l'accés a través de el site Web a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de l'empresa, per la qual cosa no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d'aquesta informació.
Les marques propietat de tercers que apareixen citades en la Web el són a títol merament informatiu, per il·lustrar o complementar la descripció dels tractaments als quals es refereixen, sense que l'empresa percebi en cap cas remuneració alguna per aquesta inclusió ni existeixi col·laboració comercial alguna entre ambdues parts a efectes publicitaris.

L'Usuari té terminantment prohibit introduir qualsevol tipus de virus en el domini Web.

L'empresa no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l'Usuari pugui accedir a través de la Web.

L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió. L'empresa no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d'un altre Usuari de la Web, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

Sobre la propietat intel·lectual dels continguts i altres aspecte relatius a la web
Tots els drets de propietat intel·lectual o drets comparables del domini Web així com de la informacions, activitats, serveis i dels seus continguts (s'entén: el text, imatges, codis, animacions, bases de dades, programes informàtics, i altres elements gràfics o sonors de les pàgines de la web) pertanyen directa o indirectament a PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L

L'Usuari pot visualitzar tots els Continguts, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'ús de la informació continguda a les pàgines Web, és responsabilitat exclusiva de la persona que la utilitzi, no sent PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L, responsable dels possibles danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la transmissió o intercanvi d'informació entre Usuaris a través de les seves pàgines Web.

En cap cas, ni per a usos comercials ni per a comunicació pública, l'Usuari està autoritzat a la seva reproducció, distribució o modificació, ni a imprimir-los ni emmagatzemar-los sota cap suport físic en cap cas que no sigui el de la seva utilització personal i privada. Quedant, doncs prohibida la modificació, alteració, descompilación o la utilització comercial de qualsevol part de la mateixa.

Tan sols s'autoritza la utilització dels continguts del domini Web si es compta amb l'autorització expressa i tàcita de l'empresa.

L'empresa autoritza referències als seus continguts en altres pàgines Web, únicament quan no es reprodueixin íntegrament i se citi de forma remarcada i visible la font PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L.

L'Usuari té terminantment prohibit intentar accedir als continguts de la web, dades del mateixa, o accedir als comptes de correu i missatges, per qualsevol mitjà diferent dels quals es posen habitualment a la disposició dels usuaris a la xarxa.

L'empresa no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització de versions de navegadors no actualitzades, del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L.

Les marques, noms comercials, signes distintius de qualsevol classe i noms de domini continguts a la pàgina Web estan registrats per aquesta Entitat i protegits per llei.

Els signes distintius i noms de domini que apareixen a la pàgina Web utilitzats per identificar a altres proveïdors de béns o serveis, pertanyen als seus respectius propietaris.

Gens del contingut a la pàgina Web serà interpretat com a renúncia o cessió als drets que corresponen a PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L derivats de la propietat intel·lectual o industrial o de drets comparables sobre els béns que regulen les seves respectives normes.Sobre el registre d'Usuaris en la Web
L'accés, ús de determinats serveis i aplicacions ofertes en el Web requereix del registre previ de l'usuari a través d'un formulari de registre i de contacte.

En cas que l'usuari utilitzi aquests accessos, aquest declara igualment que tota la informació que facilita és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats. L'ús excessiu o abusiu d'aquesta pàgina Web pot tenir com a conseqüència les oportunes diligències.

L'enviament de la informació d'aquests formularis, sempre va precedit de la conformitat voluntària mitjançant selecció del botó “acceptar”, per la qual cosa PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L disposa de la prova de consentiment. L'empresa ha adoptat les mesures tècniques, mitjançant canals xifrats, i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

Les dades sol·licitades són obligatoris, en cas de negar-se a comunicar les dades serà impossible informar-li sobre la seva sol·licitud.

Sobre la política de Privadesa
Les dades aportades pels usuaris en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat o no el responsable del qual i titular és PSICODEX S.L.,amb el CIF B62699384, (Adreça: Sabino d'Arana, 5-19 Consultes Externes Planta 3. Consulta 3.5
08028 - Barcelona Tel. (+34) 93 205 85 11 Fax (+34) 93 205 85 12
. Correu: psiquiatria.dex@usphospitales.com), i el tractament del qual estarà subjecte a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament.

En cadascun dels formularis en els quals es recaptin dades de caràcter personal, l'usuari rebrà del responsable del fitxer informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l'ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, efectes derivats de no facilitar-los i, en general, de tots els esments requerits per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La fi de la gestió i manteniment de la relació contractual/precontractual i que puguin ser utilitzats amb una finalitat comercial, operativa i activitats pròpies de l'objecte social de l'empresa remetent-li informació per qualsevol mitjà de comunicació tals com a fax, telèfon, e-mail, postal, sms, etc. >En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ de l'Usuari.

L'empresa conservarà les seves dades una vegada finalitzada tota la relació amb L'Usuari per complir obligacions legals i comunicar-los als organismes públics que emparats en la Llei corresponent els sol·licitin. L'empresa procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual haguessin estat recaptats o registrats.

L'Usuari les dades del qual siguin objecte de tractament podrà exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a la següent adreça: c/ Sabino Arana 5-19, 3 planta, porta 3.5. 08036 de Barcelona

 

Sobre altres responsabilitats
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat de la web i a no emprar-ho per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal, provocar danys en els sistemes físics i lògics de PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Sobre la durada de la Web
La durada de la prestació del servei del Web i dels serveis és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l'anterior, PSIQUIATRIA PSICODEX, S.L es reserva el dret per, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

L'empresa no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat del seu lloc Web, ni dels seus Continguts, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l'Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats en aquest sentit.

L'empresa farà ús de les accions civils o penals que per llei correspongui, davant qualsevol utilització indeguda del seu domini Web. Els litigis que poguessin sorgir en relació a aquest domini es regiran únicament pel dret espanyol, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals competents de Barcelona


Psicodex

El Servei de Psiquiatria, Psicologia i Medicina Psicosomàtica del Hospital Universitari Quirón Dexeus té 35 anys d'existència. Des dels seus inicis va seguir el model de conjunció que uneix els coneixements de la biologia del Sistema Nerviós –i les seves conseqüències terapèutiques, els psicofàrmacs- i els psicològics, basats en les teories de l'aprenentatge i amb un sòlid fonament científic, sent el seu corol·lari terapèutic la teràpia cognitivoconductual.

Detall de Contacte

Sabino de Arana, 5-19
Consultes Externes Planta 3. Consulta 3.5
08028 - Barcelona
Tel. (+34) 93 205 85 11 Fax (+34) 93 205 85 12
e. psiquiatria@psicodex.com
w. http://www.psiquiatriapsicologia-dexeus.com

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. OK | Més informació

Política de cookies +